Fine Estate Silver Bought and Sold | Established 1929

Questions? Call at:
 (212) 755-6320

  • Silver Vase 1
  • Silver Vase 6
  • Silver Vase 2
  • Silver Vase 5
  • Silver Vase 3
  • Silver Vase 4
Silver Vase 1

George V Silver Trumpet Vase

  • $450.00
A sleek George V hallmarked silver trumpet vase with cast bead and reel decorated rim, raised on spreading circular loaded foot. Bearing the marks Horace Woodward & Co Ltd, London 1914, 75809 and measures 19.5cm. 

En slank George V stemplet sølvtrompetvase med støbt perle og hjul dekoreret kant, hævet på spredende cirkulær fod. Bærer mærkerne Horace Woodward & Co Ltd, London 1914, 75809 og måler 19,5 cm.

这款时尚的George V标志性银色喇叭花瓶采用铸造珠子和卷轴装饰边缘,在散布的圆形脚上凸起。标志着Horace Woodward&Co Ltd,伦敦1914,75809,尺寸为19.5cm。
Zhè kuǎn shíshàng de George V biāozhì xìng yínsè lǎbā huāpíng cǎiyòng zhùzào zhūzi hé juànzhóu zhuāngshì biānyuán, zài sànbù de yuán xíng jiǎo shàng tū qǐ. Biāozhìzhe Horace Woodward&Co Ltd, lúndūn 1914,75809, chǐcùn wèi 19.5Cm.