Fine Estate Silver Bought and Sold | Established 1929

Questions? Call at:
 (212) 755-6320

  • IMG_4457
  • IMG_4458
  • IMG_4459
IMG_4457

Gorham and Co. Mixed Metal Copper Bar Tray

  • $875.00

A rare mixed metal rectangular shaped bar tray decorated with classical figures and an ethereal rising sun. Beautiful chased etching throughout. The tray bears the marks Gorham & Co.

En sjælden blandet metal rektangulær formbakke dekoreret med klassiske figurer og en æterisk stigende sol. Smuk jaget ætsning igennem. Bakken har mærkerne Gorham & Co.

一种罕见的混合金属矩形条形托盘,装饰有古典人物和飘逸的太阳。整个美丽的追逐蚀刻。托盘上印有Gorham&Co。
Yī zhǒng hǎnjiàn de hùnhé jīnshǔ jǔxíng tiáo xíng tuōpán, zhuāngshì yǒu gǔdiǎn rénwù hé piāoyì de tàiyáng. Zhěnggè měilì de zhuīzhú shíkè. Tuōpán shàng yìn yǒu Gorham&Co.