Fine Estate Silver Bought and Sold | Established 1929

Questions? Call at:
 (212) 755-6320

  • IMG_0132
  • IMG_0133
  • IMG_0134
  • IMG_0135
  • IMG_0136
IMG_0132

Gorham Strasbourg Pierced Bon Bon Spoon

  • $35.00

Beautiful Gorham Strasbourg Sterling Silver Pierced Bon Bon / Nut Spoon for sale.The piece is 4 3/8″ long, hallmarked ” sterling and weighs a toal of 0.7 troy ounces.

Smukke Gorham Strasbourg sterling sølv gennemboret Bon Bon / nøddeske til salg. Stykket er 4 3/8 “langt, stemplet” sterling og vejer et tal på 0,7 troy ounces.

美丽的Gorham Strasbourg纯银穿孔Bon Bon / Nut Spoon出售。这件作品是4 3/8英寸长,标记为“英镑”,重量为0.7金衡制盎司。
Měilì de Gorham Strasbourg chún yín chuānkǒng Bon Bon/ Nut Spoon chūshòu. Zhè jiàn zuòpǐn shì 4 3/8 yīngcùn cháng, biāojì wèi “yīngbàng”, zhòngliàng wèi 0.7 Jīn héng zhì àngsī.