Fine Estate Silver Bought and Sold | Established 1929

Questions? Call at:
 (212) 755-6320

  • IMG_4345
  • IMG_4345
  • IMG_4335
  • IMG_4346
  • IMG_4339
  • IMG_4340
  • IMG_4337
  • IMG_4341
  • IMG_4342
IMG_4345

J.C. Grogan Ornate Sterling Silver Footed Dog Bowl

  • $495.00

An ornate sterling silver footed dog bowl with intricate pierced detailing.  A delicate floral motif borders the bowls rim. Mark of J. C. Grogan, Pittsburgh, circa 1900. The bowl measures approximately 7 in.wide 7 in. in long and 2 1/2 in. high. Weighs a total of 11 troy ounces.

En udsmykket sterlingsølvfodet hundeskål med indviklet gennemboret detalje. Et delikat blomstermotiv grænser op til skålene. Mark of J. C. Grogan, Pittsburgh, omkring 1900. Vejer i alt 11 troy ounces.

华丽的纯银脚狗碗,复杂的穿孔细节。精美的花卉图案与碗边缘相接。匹兹堡J. C. Grogan的标记,大约1900年。总重量为11金衡制盎司。
Huálì de chún yín jiǎo gǒu wǎn, fùzá de chuānkǒng xìjié. Jīngměi de huāhuì tú’àn yǔ wǎn biānyuán xiāng jiē. Pǐzībǎo J. C. Grogan de biāojì, dàyuē 1900 nián. Zǒng zhòngliàng wèi 11 jīn héng zhì àngsī.