Fine Estate Silver Bought and Sold | Established 1929

Questions? Call at:
 (212) 755-6320

  • IMG_0275
  • IMG_0276
  • IMG_0278
  • IMG_0283
IMG_0275

Sanborns Sterling Silver Aztec Rose Pattern Tray

  • $675.00

Beautiful Sterling silver tray in the Aztec Rose pattern by Sanborns Mexico. This beautiful tray was designed by the famous Sanborn’s of Mexico circa 1950’s or earlier. The tray features a lovely scalloped edge with 6 roses around the perimeter. The tray measures approximately 16 1/2 inches in diameter and weighs a total of 39.0 troy ounces. Marked Sanborns Mexico Sterling. It would  look lovely on an entry or dining table.

Hermosa bandeja de plata esterlina en el patrón de la rosa azteca de Sanborns México. Esta hermosa bandeja fue diseñada por el famoso Sanborn’s de México alrededor de 1950 o antes. La bandeja presenta un hermoso borde festoneado con 6 rosas alrededor del perímetro. La bandeja mide aproximadamente 16 1/2 pulgadas de diámetro y pesa un total de 39.0 onzas troy. Sanborns marcado con plata esterlina. Se vería encantador en una entrada o mesa de comedor.

Smuk sterling sølvbakke i Aztec Rose mønster fra Sanborns Mexico. Denne smukke bakke er designet af de berømte Sanborns fra Mexico omkring 1950’erne eller tidligere. Bakken har en dejlig skalteret kant med 6 roser rundt om omkredsen. Bakken måler cirka 16 1/2 inches i diameter og vejer i alt 39,0 troy ounces. Markeret Sanborns Mexico Sterling. Det ser dejligt ud på en indgang eller spisebord.

美丽的纯银托盘在阿兹台克人的玫瑰图案由Sanborns墨西哥。这个美丽的托盘是由大约1950年代或更早的墨西哥着名的桑伯恩设计的。托盘有一个可爱的扇形边缘,周边有6朵玫瑰。托盘直径约为16 1/2英寸,总重量为39.0金衡制盎司。标记为Sanborns墨西哥英镑。它在入口或餐桌上看起来很可爱。
Měilì de chún yín tuōpán zài ā zī tái kè rén de méiguī tú’àn yóu Sanborns mòxīgē. Zhège měilì de tuōpán shì yóu dàyuē 1950 niándài huò gèng zǎo de mòxīgēzhe míng de sāng bó ēn shèjì de. Tuōpán yǒu yīgè kě’ài de shànxíng biānyuán, zhōubiān yǒu 6 duǒ méiguī. Tuōpán zhíjìng yuē wèi 16 1/2 yīngcùn, zǒng zhòngliàng wèi 39.0 Jīn héng zhì àngsī. Biāojì wèi Sanborns mòxīgē yīngbàng. Tā zài rùkǒu huò cānzhuō shàng kàn qǐlái hěn kě’ài.