Fine Estate Silver Bought and Sold | Established 1929

Questions? Call at:
 (212) 755-6320

  • IMG_4325
  • IMG_4327
  • IMG_4329
  • IMG_4330
  • IMG_4334
  • IMG_4328
  • IMG_4331
IMG_4325

Tiffany & Co. Sterling Silver Covered Sauce Tureen

  • $600.00
This Tiffany & Co./ Edward C. Moore Sterling Silver Sauce Tureen with Cover has a  lovely navette form raised on conforming oval foot. The ovular bowl is flanked by twin  angular handles. The stepped lid is crowned with a charming finial completing the  piece. Beautiful floral chased and cast markings resting on the border. Measuring approximately the height 8 1/4 inches, length is 8 inches, and width is 5 inches. The piece is marked Tiffany & Co. Makers 18382 B1/ 444 Sterling Silver 925-1000 4 1/4 Gill and weighs 15.8 troy ounces.

 

Denne Tiffany & Co./ Edward C. Moore Sterling sølvssauce Tureen med dækning har en dejlig navetteform hævet på konforme ovale fod. Den ægformede skål flankeres af dobbeltvinklede håndtag. Det trinvise låg er kronet med en charmerende finiale der afslutter stykket. Smukke blomster jagede og støbte markeringer hviler på grænsen. Stykket er markeret Tiffany & Co. Makers 18382 B1 / 444 Sterling Silver 925-1000 4 1/4 Gill og vejer 15,8 troy ounces.

 

这款Tiffany&Co./ Edward C. Moore纯银酱盖碗盖有一个可爱的navette形状,在符合椭圆形的脚上凸起。卵形碗的两侧是两个角形手柄。阶梯式盖子上饰有一个迷人的顶尖,完成了这件作品。基于边界的美丽的花卉追逐和塑象标号。这件作品标有Tiffany&Co。制造商18382 B1 / 444纯银925-1000 4 1/4 Gill,重量为15.8金衡制盎司。
Zhè kuǎn Tiffany&Co./ Edward C. Moore chún yín jiàng gàiwǎn gài yǒu yīgè kě’ài de navette xíngzhuàng, zài fúhé tuǒyuán xíng de jiǎo shàng tū qǐ. Luǎn xíng wǎn de liǎng cè shì liǎng gè jiǎoxíng shǒubǐng. Jiētī shì gàizi shàng shì yǒu yīgè mírén de dǐngjiān, wánchéngle zhè jiàn zuòpǐn. Jīyú biānjiè dì měilì de huāhuì zhuīzhú hé sù xiàng biāohào. Zhè jiàn zuòpǐn biāo yǒu Tiffany&Co. Zhìzào shāng 18382 B1/ 444 chún yín 925-1000 4 1/4 Gill, zhòngliàng wèi 15.8 Jīn héng zhì àngsī.