Fine Estate Silver Bought and Sold | Established 1929

Questions? Call at:
 (212) 755-6320

  • IMG_0011
  • IMG_0010
  • IMG_0012
  • IMG_0013
  • IMG_0015
  • IMG_0014
IMG_0011

Tiffany & Co. Sterling Silver Wave Edge Fruit Bowl

Tiffany & Co. Sterling Silver fruit bowl with bold ornamental detail in the Wave Edge pattern. Made by Tiffany & Co. in New York, ca 1884.  Beautiful chased detail at rim and repousse band of stylized and imbricated chevrons (or leaves).  Hallmark includes pattern no. 8230-9800 and director’s letter. The bowl measures approximately 9 in. in length, 9 in. in width and a little over 3 in. in height. The bowl weighs a total of 19.8 troy ounces.

Tiffany & Co. Sterling sølv frugtskål med fed dekorativ detalje i Wave Edge-mønsteret. Oprettet af Tiffany & Co. i New York, ca. 1884. Smuk jaget detalje ved kanten og repousse-båndet af stiliserede og imponerede chevroner (eller blade). Kendetegn inkluderer mønster nr. 8230-9800 og direktørens brev. Skålen vejer i alt 19,8 troy ounces.

Tiffany&Co。纯银水果碗,波浪边缘图案,带有醒目的装饰细节。由蒂芙尼公司(Tiffany&Co。)于1884年在纽约制造。美丽的追逐细节在边缘和repousse乐队的程式化和叠瓦的燕尾形(或叶子)。 Hallmark包括图案号。 8230-9800和导演的信。这个碗的重量总共为19.8金衡制盎司。
Tiffany&Co. Chún yín shuǐguǒ wǎn, bōlàng biānyuán tú’àn, dài yǒu xǐngmù dì zhuāngshì xìjié. Yóu dìfúní gōngsī (Tiffany&Co.) Yú 1884 nián zài niǔyuē zhìzào. Měilì de zhuīzhú xìjié zài biānyuán hé repousse yuèduì de chéngshì huà hé dié wǎ de yànwěi xíng (huò yèzi). Hallmark bāokuò tú’àn hào. 8230-9800 Hé dǎoyǎn de xìn. Zhège wǎn de zhòngliàng zǒnggòng wèi 19.8 Jīn héng zhì àngsī.